публикации

Актуални проблеми на стареенето и старостта ''Превенция на стрес и професионално изчерпване'' - монография
Монографията е с теоретико-практическа насоченост; представени са класическите концепции и постановки, разглеждащи природата на стреса, подкрепени с примери от собствени проучавания и психотерапевтичен опит. Днес повече от всякога стресът и нездравословния начин на живот са основен рисков фактор за редица социалнозначими заболявания – сърдечно-съдови заболявания, диабет, затлъстяване, злокачествени заболявания. Съдържанието е ориентирано към: даване на теоретични и практически умения за управление на стреса, как да се освободим от напрежението; как да управляавме ефикасно предизвикателствата на живота, така че да станем по-силни, по-успешни и удовлетворени. Посочват се механизмите за себепознание и начините за осъществяване на поведенческа промяна с цел превенция на здраве. Представени са различни методи за ефективен мениджмънт на професионалния стрес. Изданието е отговор на необходимостта от повишаване на здравната култура и грамотност на съвременното общество.

Актуални проблеми на стареенето и старостта ''Медицинска психология'' - учебник
В учебника са представени основните проблеми, обект на изследване и изучаване от медицинската психология. Материалът е стуктуриран в няколко модула: теоретични познания по психопатология, психохигиена, психопрофилактика и психотерапия. Представени са различни направления и подходи при изясняване на психичните процеси, понятия и феномени; теоретични и практически познания за психиката и личността на болния; участието на психичните фактори за появата, развитието и изхода от психични, соматични и психосоматични заболявания. С практическа стойност и насоченост са представените материали в областта на психология на общуването - медицински специалист – болен; психологичните характеристики и проблеми на междуличностните отношения, работа в екип в медицинската практика.

Актуални проблеми на стареенето и старостта Ръководството ''Актуални проблеми на стареенето и старостта''
/изд. 2009 г./ е дело на авторски колектив, водещи изследователи в областа на геронтологията и гериатрията. Съдържанието предлага съвременните научни постановки в психологията и психопатологията на стареенето; психо-социална и медико-социална адаптация в третата възраст; социално-икономически аспекти на стареенето. Обръща се внимание на възможностите за превенция на преждевременното стареене, активен и качествен живот в третата възраст; ролята на държавните, обществените и социални структури. Изданието е широко информативно и може да се ползва както от студенти, специализанти, професионалисти по проблемите на стареенето и старостта, така също и от всеки заинтресован по темата.

Медицинска психология Учебникът по ''Медицинска психология'' /изд. 2008 г./ е съобразен със спецификата на обучението в медицинските университети и колежи, работещите в сферата на здравеопазването и социалните грижи. Материалът е структуриран в няколко модула и обхваща всичко по-значимо от областта на медицинската психология, психопатология, психохигиена, психотерапия. Дават се теоретични и практически познания за био-психо-социалният подход към здравето; участието на психичните фактори в появата и лечението на болестта; личността в медицинската психология; поведението на болния човек; природата на стреса и синдрома на прегаряне. С практическа стойност са материалите в областа на психология на общуването в медицинската практика, организирането и провеждането на здравните грижи.

Анорексия и булимия - болести на съвремието В монографията ''Анорексия и булимия - болести на съвремието''
/изд. 2005 г./ е представена същността на хранителните разстройства; причините, които провокират тези заболявания; възможностите за лечение. Достъпно и ясно са обяснени поведенческите и емоционални промени и външни белези при заболяване; поставен е акцент и по отношение поведението на близките и възможностите за помощ. Споделен е и личният ми опит от специализацията ми в психотерапия на анорексия, булимия и хиперфагия /затлъстяване/ в център за лечение на хранителни разстройства ''Crisalide'' в Швейцария през 1998 г.

Социално-медицински проблеми и подходи за превенция на анорексия и булимия Целта на дисертационния ми труд ''Социално-медицински проблеми и подходи за превенция на анорексия и булимия'' е проучване на основните рискови фактори на анорексия и булимия и подходи за ефективно психотерапевтично лечение. Предлагат се възможности за партньорство между лекар-психотерапевт-семейство при профилактика и превенция на тези заболявания.
Проучването бе обусловено от тревожните социално-медицински измерения на проблема, недостатъчната информираност и нарастващата заболеваемост, преди всичко сред момичета в юношеска възраст и млади жени.