Професионална дейност

Има над 120 научни публикации в български и чуждестранни издания, както и участия в над 80 национални и международни прояви.

Научно-изследователската и практическо-приложната и дейност е насочена в следните направления:

  1. Социална медицина – превенция на здравето.
  2. Психотерапия.
  3. Геронтология и гериатрия.
  4. Педагогически и психологически проблеми на здравните грижи.
  5. Учебно-преподавателска дейност.

Хабилитационният труд е на тема: „Социално-медицински проблеми и подходи за превенция на анорексия и булимия”.

Теоретични приноси
1. За първи път в България се провежда комплексно социално-медицинско проучване на психогенните хранителни разстройства и се оценява вероятността за възникване и разболяване от анорексия и булимия под влиянието на различни предразполагащи, отключващи и поддържащи фактори.
2. Задълбочено са анализирани и оценени данни от специализираната литература за ефективността на основните психотерапевтични подходи при лечение на психогенни хранителни разстройства.
3. За първи път е приложена нова методика за системно наблюдение и психотерапия на пациенти с анорексия и булимия по неорайхианската психотерапевтична школа и е направен подробен анализ на постигнатите лечебни резултати.

Научно-приложни приноси
4. Разработен е модел за рисковите фактори на анорексия и булимия, който може да бъде приложен при създаването на специфични програми за подрастващи, млади хора и други рискови групи сред населението.
5. Усвоена е нова комплексна методика и инструментариум за диагностика, наблюдение и психотерапия на пациенти с анорексия и булимия с висока ефективност. Това дава възможност за въвеждане на методиката в болничния и извънболничния сектор в здравеопазването.
6. Разработено е ръководство с общи правила и критерии за добра практика при превенция на анорексия и булимия, което може да послужи като препоръчителен стандарт при разработване на конкретни ръководства за участниците в превантивните дейност.
7. Представени са практически, възпитателни модели при отглеждането и възпитанието на малките деца и подрастващите за постигане на правилно развитие и психично здраве, съобразени с Националната програма за психично здраве у нас за периода 2004-2012 г.

Превенция и рехабилитация на злокачествени заболявания.
Консултант и участник в първата за България комплексна специализирана програма за превенция и рехабилитация след заболяване от рак на млечната жлеза./начало 2003 г./
Целта на програмата е в две направления:
– превантивна (просветна и обучителна) дейност насочена към рискови групи и засегнати от болестта и техните близки;
– подобряване на общата преживяемост и подобряване качеството на живот на болни с карценом на млечната жлеза чрез включване в програма за възстановяване на психическото, емоционално и физическо здраве.
Изследванията и анализа на резултатите от програмата са публикувани и изнесени на научни форуми в България, Франция, Швейцария и Черна гора.

 Учебно-преподавателската дейност:

1 .Преподавател в Медицински университет-София, Факултет по обществено здраве и Медицински колеж „Йорданка Филаретова“.
Учебно-преподавателската и дейност е в следните направления:
Обучение на студенти бакалавърска и магистърска програма по обществено здраве и здравен мениджмънт; здравни грижи.
Учебни дисциплини: Психология, Медицинска психология; Приложна психология, Психология на управлението; Актуални проблеми на стареенето и старостта, Превенция на стрес и професионално изчерпване, Сексология и репродуктивно здраве.
2. Преподавател и супервайзор в Института по психотелесна психотерапия-София, по следните учебни дисциплини: Увод в телесната психотерапия, Еволютивна психология – Неорайхиански модел,  Медицинска психология, Психосоматична медицина, Сексология, Неорайхиански модел при терапия на зависимости.