Публикации

 “Огледай се в празната чиния. Психология на храненето“

 Книгата „Огледай се в празната чиния” по интригуващ начин предлага един нов прочит на символиката на храната и отваря път към разбиране на психологията на храненето. Тя е за храната като огледало на живота или какво ни казва празната чиния…Защо е празна? Дали защото ни е страх да я напълним или всичко до последната трохичка е погълнато, за да не напомня за себе си…или за нещо друго? Празна, защото сложеното в нея не носи удоволствие и напразно се опитва да стопли душите ни. Тази книга ни кара да се замислим за начина ни на хранене и отношението ни към хората. Помага ни да разберем как изборите, които правим, по отношение на храненето ни издават какво се случва с нас, какво желаем, какво чувстваме.  Провокира ни да се замислим как се грижим за себе си, доколко се познаваме. Разкрива причините и опасностите при зависимостта от храната и хранителните разстройства и как можем да се предпазим от тях и да си помогнем. В книгата ще намерите различни опити, техники, упражнения, които дават възможност за промяна, провокират скити у нас отговори и желания и водят до по-дълбока осъзнатост. Предлагам ви заедно да се огледаме в празната чиния и да разберем какво ни казва.         

Откъс от книгата може да намерите тук.

Цена: 16 лв.  Изчерпана наличност  

„Медицинска психология“ – учебник, трето преработено издание. 

 В учебника са представени основните проблеми, обект на изследване и изучаване от медицинската психология. Материалът е стуктуриран в няколко модула: теоретични познания по психопатология, психохигиена, психопрофилактика и психотерапия. Представени са различни направления и подходи при изясняване на психичните процеси, понятия и феномени; теоретични и практически познания за психиката и личността на болния; участието на психичните фактори за появата, развитието и изхода от психични, соматични и психосоматични заболявания. С практическа стойност и насоченост са представените материали в областта на психология на общуването – медицински специалист – болен; психологичните характеристики и проблеми на междуличностните отношения, работа в екип в медицинската практика.  

        Цена: 16 лв.  Изчерпана наличност  

 “Превенция на стрес и професионално изчерпване“ – монография. Монографията е с теоретико-практическа насоченост; представени са класическите концепции и постановки, разглеждащи природата на стреса, подкрепени с примери от собствени проучавания и психотерапевтичен опит. Днес повече от всякога стресът и нездравословния начин на живот са основен рисков фактор за редица социалнозначими заболявания – сърдечно-съдови заболявания, диабет, затлъстяване, злокачествени заболявания. Съдържанието е ориентирано към: даване на теоретични и практически умения за управление на стреса, как да се освободим от напрежението; как да управляавме ефикасно предизвикателствата на живота, така че да станем по-силни, по-успешни и удовлетворени. Посочват се механизмите за себепознание и начините за осъществяване на поведенческа промяна с цел превенция на здраве. Представени са различни методи за ефективен мениджмънт на професионалния стрес. Изданието е отговор на необходимостта от повишаване на здравната култура и грамотност на съвременното общество.

 “Медицинска психология“ – учебник – издания от 2008 г. и 2012 г. Учебникът е съобразен със спецификата на обучението в медицинските университети и колежи, работещите в сферата на здравеопазването и социалните грижи. Материалът е структуриран в няколко модула и обхваща всичко по-значимо от областта на медицинската психология, психопатология, психохигиена, психотерапия. Дават се теоретични и практически познания за био-психо-социалният подход към здравето; участието на психичните фактори в появата и лечението на болестта; личността в медицинската психология; поведението на болния човек; природата на стреса и синдрома на прегаряне. С практическа стойност са материалите в областа на психология на общуването в медицинската практика, организирането и провеждането на здравните грижи.

  Ръководството “Актуални проблеми на стареенето и старостта“
/изд. 2009 г./ е дело на авторски колектив, водещи изследователи в областа на геронтологията и гериатрията. Съдържанието предлага съвременните научни постановки в психологията и психопатологията на стареенето; психо-социална и медико-социална адаптация в третата възраст; социално-икономически аспекти на стареенето. Обръща се внимание на възможностите за превенция на преждевременното стареене, активен и качествен живот в третата възраст; ролята на държавните, обществените и социални структури. Изданието е широко информативно и може да се ползва както от студенти, специализанти, професионалисти по проблемите на стареенето и старостта, така също и от всеки заинтресован по темата.

   В монографията “Анорексия и булимия – болести на съвремието“
/изд. 2005 г./ е представена същността на хранителните разстройства; причините, които провокират тези заболявания; възможностите за лечение. Достъпно и ясно са обяснени поведенческите и емоционални промени и външни белези при заболяване; поставен е акцент и по отношение поведението на близките и възможностите за помощ. Споделен е и личният ми опит от специализацията ми в психотерапия на анорексия, булимия и хиперфагия /затлъстяване/ в център за лечение на хранителни разстройства “Crisalide“ в Швейцария през 1998 г.

 Цел на дисертационния ми труд “Социално-медицински проблеми и подходи за превенция на анорексия и булимия“ е проучване на основните рискови фактори на анорексия и булимия и подходи за ефективно психотерапевтично лечение. Предлагат се възможности за партньорство между лекар-психотерапевт-семейство при профилактика и превенция на тези заболявания. Проучването бе обусловено от тревожните социално-медицински измерения на проблема, недостатъчната информираност и нарастващата заболеваемост, преди всичко сред момичета в юношеска възраст и млади жени.