Тийм билдинг

ФИРМЕНО ПСИХОЛОГИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ. ТИЙМ БИЛДИНГ

Успешната организация е способна да използва енергията на индивидите, интегрирайки техните потребности и цели със собствените. Екипът има някои характерни особености в процеса на формиране и дейност, чието спазване гарантира качество, ефективност, висока производителност и финансова стабилност. Психологичното консултиране предлага разширяване на знанията и опита в мениджмънта на човешките ресурси; изграждане на стил на управление; овладяване на психологични управленски подходи и тактики; умения за управление и разрешаване на конфликти; оценяване на личностен и екипен потенциал.

Тийм билдинг

Тези форми на тренинг се появиха като отговор на потребностите на пазара в областта на човешките ресурси – работа в екип. Това е груповодинамичен тренинг за създаване на принадлежност, стимулиране сътрудничеството в екипа, подобряване на комуникацията между отделните членове на една организация (фирма, компания). На тази база да се постигне разгръщане на екипният и личния потенциал, повишаване на мотивацията, ефективността и качеството на екипната работа. Съвместната дейност е насочена към положителни преживявания и засилване на увереността в себе си и партньорите, изгражда се доверие. Чрез различни ролеви игри, тренингови техники, групови творчески задачи, се дава възможност на членовете на екипа да станат по-работоспособни, по-динамични, по-енергични, по-гъвкави, авторитетни, да напреднат по-бързо в кариерата. С помоща на учене чрез опита се постига себеразгръщане, опознаване и развитие, разбиране на другия и влизане в контакт с него. Овладяват се умения и копинг стратегии за регулация на стреса в професионалната дейност.