Психотерапия

 Естествена потребност и стремеж на всеки човек е да бъде щастлив. Но колко от нас се усещат така през по-голямата част от живота си?!

 Психоанализата и психотерапията са един от начините да си помогнем в достигане на хармоничен, здрав и достоен живот.

  Това е целенасочен процес на работа от страна на пациента и терапевта.

 Целта е себепознание, себеразвитие, себеусъвършенстване и успешно социално функциониране.

Чрез методите на психоанализата и психотерапията се разрешават проблеми от емоционален, поведенчески и екзистенциален характер.

Или най-общо казано, смисъла на психотерапевтичната работа е да постигнем удовлетворение и щастие, без да сме в противоречие с истинската си природа и потенциал.

Съществуват различни направления и психотерапевтични школи; множество разновидности и варианти на психотерапевтичните методи и подходи. Това позволява на терапевта и пациента да изберат най-подходящата, съобразена с индивидуалността на човека и нуждите му, с цел максимално добър лечебен ефект. Невярно е да се мисли, че има единствено правилен, или най-добър, най-ефективен метод и техника.

 Едно от направленията в психотерапията е – неорайхианската аналитична телесно ориентирана психотерапия. Този метод съдържа в себе си физиологични и психологични аспекти. Не можем да говорим за постигане на телесно здраве, откъснато от психичното здраве на личността. Проявата на болестни симптоми (физически, психически, емоционални, поведенчески) се разглежда като израз на напрекъснато взаимодействие и влияние на телесното върху душевното и обратно. Терапията е ориентирана към разбиране и приемане от човека на неосъзнати /несъзнателни/ психологични механизми на поведение, мислене, чувстване. Разбиране и приемане на истинските потребности и овладяване на умения за тяхното задоволяване. Изграждане на любов, грижа и отговорност за собственото здраве и начин на живот.

 В последните години за целите на бизнеса се използват груповите форми на тренинг – тийм билдинг. Това е груповодинамичен тренинг с цел създаване на благоприятен социално-психологичен климат, повишаване на мотивацията и комуникативните умения на членовете на една организация или екип. Овладяват се умения за работа в екип, управление на конфликти, преодоляване на бърнаут /професионално изчерпване/.

 Професионалната ми подготовка като клиничен психолог и психотерапевт ми дават умения в психологично консултиране и психологична диагностика; индивидуална, семейна и групова психотерапия; фирмено консултиране и провеждане на тийм билдинг, супервизор.

 Психотерапията е отговор на изискванията на човека и обществото, на новите научни постижения, на динамиката и променящият се начин на живот, на нови потребности и нужди. Необходимоста, смисъла и значението на психотерапията се доказват във времето най-вече от постигнатите резултати.